Calendar | November 2020 - Mansfield Christian School

Calendar

Calendars

November 2020

November 13, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More
November 14, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More
November 15, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More
November 16, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More
November 17, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More
November 18, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More
November 19, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More
November 20, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More
November 21, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More
November 22, 2020

Biddy Ball

November 13, 2020 to November 23, 2020
Learn More

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More
November 23, 2020

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More
November 24, 2020

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More
November 25, 2020

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More

Thanksgiving Break

November 25, 2020 to November 29, 2020
Learn More
November 26, 2020

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More

Thanksgiving Break

November 25, 2020 to November 29, 2020
Learn More
November 27, 2020

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More

Thanksgiving Break

November 25, 2020 to November 29, 2020
Learn More
November 28, 2020

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More

Thanksgiving Break

November 25, 2020 to November 29, 2020
Learn More
November 29, 2020

2020 MCS Fruit Sale

November 18, 2020 to November 30, 2020
Learn More
November 30, 2020

 

Mansfield Christian School
500 Logan Road
Mansfield, OH 44907
Phone: 419-756-5651
Fax: 419-756-7470
mcsinfo@mcsflames.org

WVMC
listen live, wvmc

Copyright © 2021 Mansfield Christian School. All rights reserved.